ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

การแปลความหมาย

คําที่ตัวอักษรเริ่มต้นเป็นตัวพิมพ์ใหญ่มีความหมายที่กําหนดไว้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
คําจํากัดความต่อไปนี้จะมีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำ นิยาม

สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้:

  • บริษัท (เรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “เรา” หรือ “ของเรา” ในข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้) หมายถึงเว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด
  • บริการ หมายถึง เว็บไซต์
  • คุณ หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงบริการหรือ บริษัท หรือนิติบุคคลอื่น ๆ ในนามของบุคคลดังกล่าวกําลังเข้าถึงหรือใช้บริการตามความเหมาะสม
  • เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์เดิมพันกีฬาที่ดีที่สุด เข้าถึงได้จาก https://vvvvu.com/

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่มีอยู่ในบริการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้น

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาของบริการ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษโดยตรงโดยอ้อมเป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการกระทําของสัญญาความประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือเนื้อหาของบริการ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติมลบหรือแก้ไขเนื้อหาในบริการได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัทไม่รับประกันว่าบริการจะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

ลิงค์ภายนอกข้อจํากัดความรับผิดชอบ

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ภายนอกที่ไม่ได้ให้หรือดูแลโดยหรือในทางใดทางหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ บริษัท

โปรดทราบว่า บริษัท ไม่รับประกันความถูกต้องความเกี่ยวข้องความตรงต่อเวลาหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้

ข้อผิดพลาดและการละเว้นข้อจํากัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่ได้รับจากบริการนี้ใช้สําหรับคําแนะนําทั่วไปในเรื่องที่สนใจเท่านั้น แม้ว่าบริษัทจะใช้ความระมัดระวังทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาของบริการเป็นทั้งที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง แต่ก็อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ นอกจากนี้เนื่องจากลักษณะของกฎหมายกฎและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไปอาจมีความล่าช้าการละเว้นหรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในบริการ

บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใด ๆ หรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้

ข้อจํากัดความรับผิดชอบการใช้งานที่เหมาะสม

บริษัทอาจใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะจากเจ้าของลิขสิทธิ์เสมอไป บริษัทกําลังจัดทําเนื้อหาดังกล่าวสําหรับการวิพากษ์วิจารณ์ ความคิดเห็น การรายงานข่าว การสอน ทุนการศึกษา หรือการวิจัย

บริษัทเชื่อว่านี่เป็น “การใช้งานที่เหมาะสม” ของเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 107 ของกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์จากบริการเพื่อวัตถุประสงค์ของคุณเองที่นอกเหนือไปจากการใช้งานที่เหมาะสมคุณต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

มุมมองที่แสดงข้อจํากัดความรับผิดชอบ

บริการอาจมีมุมมองและความคิดเห็นซึ่งเป็นของผู้เขียนและไม่จําเป็นต้องสะท้อนถึงนโยบายหรือตําแหน่งอย่างเป็นทางการของผู้เขียนหน่วยงานองค์กรนายจ้างหรือ บริษัท อื่น ๆ รวมถึง บริษัท

ความคิดเห็นที่เผยแพร่โดยผู้ใช้เป็นความรับผิดชอบของพวกเขา แต่เพียงผู้เดียวและผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบความรับผิดและตําหนิอย่างเต็มที่สําหรับการหมิ่นประมาทหรือการฟ้องร้องใด ๆ ที่เกิดจากสิ่งที่เขียนในหรือเป็นผลโดยตรงจากสิ่งที่เขียนในความคิดเห็น บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นใด ๆ ที่เผยแพร่โดยผู้ใช้และขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็นใด ๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ไม่มีข้อจํากัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้มีความเข้าใจว่า บริษัท ไม่ได้มีส่วนร่วมในการให้คําแนะนําและบริการทางกฎหมายการบัญชีภาษีหรือวิชาชีพอื่น ๆ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แทนการปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีภาษีกฎหมายหรือที่ปรึกษาที่มีความสามารถอื่น ๆ

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท หรือซัพพลายเออร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษโดยบังเอิญทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงหรือการใช้งานหรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของคุณ

ข้อจํากัดความรับผิดชอบ “ใช้ความเสี่ยงของคุณเอง”

ข้อมูลทั้งหมดในบริการมีให้ “ตามที่เป็นอยู่” โดยไม่มีการรับประกันความสมบูรณ์ความถูกต้องทันเวลาหรือผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลนี้และไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงการรับประกันประสิทธิภาพความสามารถในการขายและความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นสําหรับการตัดสินใจหรือการกระทําใด ๆ ที่ดําเนินการโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากบริการหรือสําหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องพิเศษหรือคล้ายกันแม้ว่าจะได้รับคําแนะนําถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว

ติดต่อเรา

หากคุณมีคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อจํากัดความรับผิดชอบนี้คุณสามารถติดต่อเรา:

Scroll to Top